Στοχαστικές Μέθοδοι στους Υδατικούς Πόρους

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Συνοπτικός τίτλος κεφαλαίου

Εφαρμογή

Εισαγωγή
(Γενικές έννοιες, Χρησιμότητα, Τύποι προβλημάτων)

 

Προσομοίωση 
(Γενικές έννοιες, κατηγορίες προσομοίωσης, χρήσεις της στοχαστικής προσομοίωσης, μοντέλα προσομοίωσης, τυχαίοι αριθμοί).

Απλές εφαρμογές προσομοίωσης στην επίλυση προβλημάτων στατιστικής επαγωγής, ολοκλήρωσης Monte Carlo και στοχαστικής βελτιστοποίησης

Τυχαίες μεταβλητές, στοχαστικές ανελίξεις και χρονοσειρές 
(Γενικές έννοιες, τυχαίες μεταβλητές, στατιστικές παράμετροι, στοχαστικές ανελίξεις, στασιμότητα, εργοδικότητα, αυτοσυσχέτιση, ετεροσυσχέτιση)

Στατιστική ανάλυση υδρολογικών χρονοσειρών

Φασματική ανάλυση χρονοσειρών 

Ανάλυση γεωφυσικών φαινομένων μεγάλης κλίμακας (El Niño)

Στάσιμα στοχαστικά μοντέλα μιας μεταβλητής  
(Μοντέλα Μαρκόφ και φυσική θεμελίωσή τους, Μοντέλα AR(1), AR(2), ARMA(1,1), ARMA(p, q), ΜΑ(q) και SΜΑ(q)).

Προσαρμογή στοχαστικών μοντέλων σε ιστορικές χρονοσειρές και παραγωγή συνθετικών χρονοσειρών

Υδρολογική εμμονή και ανελίξεις απλής ομοιοθεσίας

Ανάλυση της επίδρασης της υδρολογικής εμμονής στην διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων

Εποχιακά μοντέλα

Σχεδιασμός ταμιευτήρα και στοχαστική ανάλυση αξιοπιστίας

Μοντέλα πολλών θέσεων

Διαχείριση συστήματος ταμιευτήρων

Εισαγωγή στα μοντέλα επιμερισμού

Το πρόγραμμα ΚΑΣΤΑΛΙΑ

Μοντέλα σημειακών ανελίξεων

Το πρόγραμμα ΥΕΤΟΣ

Σύνδεσμοι

o       Κύριο εκπαιδευτικό υλικό: Περιέχει τις διαφάνειες του μαθήματος.

o       Άλλο εκπαιδευτικό υλικό: Marc F.P. Bierkens and Frans C. van Geer, Stochastic Hydrology, Utrecht University.

o       Ευρύτερη βιβλιογραφία: Περιέχει δημοσιευμένα άρθρα περιοδικών, βιβλία, κεφάλαια βιβλίων και τόμων πρακτικών συνεδρίων, καθώς και άλλα έγγραφα συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος.

o       Γενικές οδηγίες συγγραφής επιστημονικών κειμένων - Υδρογλωσσικά