ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ  ΘΗΣΑΥΡΟΥ

   Το Φράγμα του Θησαυρού είναι λιθόρριπτο, συνολικού όγκου 11.000.000 m3 και ύψους 175 m. H μέγιστη χρήσιμη ικανότητα αποθήκευσης του ταμιευτήρα είναι 565.000.000 m3. H συλλεκτήρια λεκάνη του ποταμού Νέστου στη θέση του Θησαυρού είναι 3.698 km2 για τη ροή του ποταμού και 4.263 km2 για τις πλημμύρες του ποταμού. O εκχειλιστής επιτρέπει τη διέλευση της μέγιστης πιθανής πλημμύρας της τάξης των 9.200 m3/sec. Το υπόγειο εργοστάσιο είναι τοποθετημένο στο δεξιό αντέρεισμα σε βάθος 400 m. Λειτουργούν 3 μονάδες τύπου FRANCIS,  100 MW έκαστη και η παραγόμενη ετήσια ενέργεια είναι 440 GWH, ενώ άλλες 615 GWH παράγονται από άντληση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 1, 2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 1, 2, 3, 4, 5

ΒΙΝΤΕΟ: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ