Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών ΠόρωνΕργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων

Μάθημα: Τεχνική Υδρολογία

5ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό (5 ώρες/ εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Συνοπτικό πρόγραμμα | Αναλυτικό πρόγραμμα | Εκπαιδευτικό υλικό | Λυμένες ασκήσεις | Θέματα εξετάσεων |  Επικοινωνία | Θέματα διπλωματικών εργασιών


Περίγραμμα ύλης

Εισαγωγικές έννοιες (ορισμοί, ιστορικό, υδρολογικός κύκλος, υδρολογική πληροφορία, λεκάνη απορροής). Περιγραφή, ανάλυση και μέτρηση υδρολογικών διεργασιών (ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, υδρολογικά ελλείμματα, επιφανειακή απορροή, υπόγεια νερά, εκμετάλλευση υδροφορέων). Πιθανοθεωρητικές και στατιστικές μέθοδοι στην τεχνική υδρολογία (πιθανοθεωρητική περιγραφή υδρολογικών διεργασιών, διακινδύνευση, τυπική στατιστική ανάλυση και πρόγνωση υδρολογικών μεταβλητών, στατιστική διερεύνηση συσχετισμού υδρολογικών μεταβλητών, βελτίωση της υδρολογικής πληροφορίας). Υπολογιστικές μέθοδοι στην τεχνική υδρολογία (υδρογράφημα πλημμύρας, γραμμικές λεκάνες, μοναδιαίο υδρογράφημα, διόδευση πλημμύρας, εισαγωγή στα μοντέλα προσομοίωσης λεκανών απορροής).

Διδάσκοντες

Μ. Μιμίκου, Καθηγήτρια (συντονίστρια)

E. Μπαλτάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ν. Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Χ. Παπαθανασίου, Υποψήφια Διδάκτορας

A. Ψωμάς, Υποψήφιος Διδάκτορας

Προσωπικό υποστήριξης

Χ. Παναγιωτοπούλου (τηλ. 210-772 2878)