ΔΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Δ. Μαμάης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ε. Μπαλτάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ν. Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Χ. Παπαθανασίου, Πολ. Μηχ., Υποψήφια Διδάκτωρ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  

Κίτσου Όλγα (τηλ. 210-772 2845)

                                                                                        

                                           

                                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2015-16

Τρίτη 9:00-12:00

 

Ημερομηνία

Περιεχόμενο

13/10/2015

Η χρήση του νερού στην ιστορία (Αγγλικά)

Εισαγωγή στην Υδρολογία, Παραδείγματα:  Άσκηση 1

Στατιστική ανάλυση υδρολογικών μεταβλητών, Άσκηση 2, Πίνακας Gauss

Ακραία Γεγονότα: Πλημμύρες-ξηρασίες

Case studies

Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Φιλοσοφία,  Τεχνολογία)

Κλίμα και Κλιματική αλλαγή

Υδροηλεκτρική ενέργεια

Παρουσιάσεις

20/10/2015

27/10/2015

3/11/2015

10/11/2015

24/11/2015

1/12/2015

8/12/2015

15/12/2015

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Ποιοτική διάσταση, Πρόσθετο Υλικό

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Ποιοτική διάσταση   Πρόσθετο Υλικό  1, Παράδειγμα, Παραδείγματα 2011_12

Η Αναπτυξιακή Διάσταση του Κύκλου του Νερού: Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο  

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Ποιοτική διάσταση Πρόσθετο Υλικό  1,  2

Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Ποιοτική διάσταση  Ασκήσεις ποιοτικών

22/12/2015

12/1/2016

19/1/2016

26/1/2016

Επανάληψη -Λύση διαχειριστικής άσκησης

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Κείμενο οδηγίας πλαίσιο 2000/60

Κείμενο οδηγίας πλαίσιο 2007/60

Θέματα Εξετάσεων

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Μέτσοβο: 2009, 2010, 2011, 2012

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α Ενότητα (6 ώρες)

 * Εισαγωγή. Υδρολογικός κύκλος. Μεταβλητές

Μέθοδοι μέτρησης, επεξεργασίας, εκτίμησης, και πρόγνωσης υδρολογικών μεταβλητών και διεργασιών.

Υδατικά ισοζύγια σε λεκάνες απορροής και συστήματα αξιοποίησης υδατικών πόρων

 * Παραδείγματα και ασκήσεις

Γ    Β Ενότητα (9 ώρες)

*    * Στατιστική ανάλυση και πρόβλεψη πλημμυρών και ξηρασιών (σχεδίαση, ρύθμιση, όρια ασφαλείας).

*    *Ακραία γεγονότα. Διαχείριση πλημμυρών και ξηρασίας. Εκτίμηση, πρόγνωση και μέτρα προστασίας. Η κατάσταση στην Ελλάδα.

-     * Παραδείγματα και ασκήσεις

       Γ Ενότητα (3 ώρες)

*     * Υδατικοί πόροι. Χρήσεις νερού. Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων.

    * * Η κατάσταση στην Ελλάδα. Εκτίμηση, αξιοποίηση, διαχείριση υδατικών πόρων.

-     Δ Ενότητα (3 ώρες)

*     * Εκτίμηση και διαχείριση υδατικών πόρων σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

       * Ανθρωπογενείς πιέσεις πάνω στον κύκλο του νερού και εκτίμηση των επιπτώσεων τους.

ü        Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους και στα έργα αξιοποίησής τους.

ü       Αλλαγή χρήσεων γης και επιπτώσεις τους στους υδατικούς πόρους και τα έργα αξιοποίησής τους.

ü       Επίδειξη περιπτώσεων εφαρμογής (case studies)

Γ    Ε Ενότητα (12 ώρες)

*          *    Υδατικά οικοσυστήματα: Οργάνωση οικοσυστημάτος – μεταβολισμός οργανισμών  - κύκλος άνθρακα, οξυγόνου αζώτου και φωσφόρου

              – ροή ενέργειας

-        *  Ρύπανση υδατικών οικοσυστημάτων: Φυσικοχημικές και βιολογικές παράμετροι ποιότητας επιφανειακών υδάτων – πηγές ρύπανσης    

               υδάτων – επιπτώσεις στα υδατικά οικοσυστήματα.

-         *  Εκτίμηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων. Είδη λιμνών, ποταμών. Δομή και παραγωγικότητα υδάτινων οικοσυστημάτων.

*             Τροφική κατάσταση λιμνών. Ανάπτυξη φυτικών και ζωικών οργανισμών σε λιμναία και ποτάμια οικοσυστήματα. Μεθοδολογία    

               καθορισμού ποιοτικών στόχων και συνθηκών αναφοράς για τα επιφανειακόα και παράκτια ύδατα. Κριτήρια προσδιορισμού τεχνητών 

               υδάτινων σωμάτων

-         * Η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων στην Ελλάδα. Δίκτυα παρακολούθησης. Προδιαγραφές (Κατανομή – Συχνότητα – Μετρούμενες

              παράμετροι και βιοδείκτες). Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της ποιότητας των υδάτινων σωμάτων (Εθνική και Κοινοτική

              Νομοθεσία). 

-         *  Παραδείγματα και ασκήσεις

Γ     ΣΤ Ενότητα (3 ώρες)

ΩΨΗ αναπτυξιακή διάσταση του Κύκλου του Νερού: Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο.